Informacje dla autorów

  • Artykuły należy przygotować w języku angielskim według wzoru zgodnego z IEEE Xplore.
  • Artykuł należy przesłać z rozszerzeniem .doc. Kopia artykułu w postaci pliku .pdf nie jest obligatoryjna.
  • Objętość artykułu nie może przekraczać 6-ciu stron (liczba stron – parzysta).
  • Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez co najmniej dwóch recenzentów.
  • Pozytywnie zrecenzowane prace przygotowane w języku angielskim zostaną przekazane do opublikowania w bazie IEEE Xplore.
  • Organizatorzy stworzą zainteresowanym Autorom możliwość publikacji artykułu w w wydawnictwach pokonferencyjnych.
  • Warunkiem zakwalifikowania na Konferencję oraz do publikacji artykułu jest wniesienie opłaty konferencyjnej.
  • Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z autorów uczestniczył w konferencji.
  • Wszystkie zakwalifikowane artykuły planowane są do ustnej prezentacji podczas sesji plenarnych.


Do pobrania